REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESZTEKA.PL BŁAŻEJ BORZYKOWSKI

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.eszteka.pl ( „Sklep”) (dalej „Regulamin”), prowadzonego przez przedsiębiorcę Błażeja Borzykowskiego z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Warszawska 22/7, prowadzonego na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7842372852, REGON 302449812, e-mail kontakt@eszteka.pl (dalej „Eszteka”).
2. Regulamin określa:
-zasady świadczenia usług przez Eszteka na rzecz klientów;
-zasady korzystania ze Sklepu przez klientów.

§ 2
ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej www.eszteka.pl (dalej „Sklep”).
2. W celu złożenia zamówienia użytkownik musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu (dalej „Klient”). Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie swojego konta.
3. Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail od Sklepu na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia na wskazany przez Sklep rachunek bankowy.
5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem zapłaty należności za przedmiot zamówienia przez Klienta.

§ 3
PŁATNOŚCI

1. Płatności na rzecz Sklepu mogą zostać dokonane: -w formie przelewu internetowego w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line); -przelew tradycyjny (do samodzielnego dokonania przelewu w inny sposób niż przelew internetowy w technologii PayByLink); -płatność przy odbiorze osobistym
2. Rozliczenie płatności za towary zamówione w Sklepie odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU obsługiwanego przez spółkę PayU. Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy PayU, która potwierdza Sklepowi fakt dokonania zapłaty przez Klienta.
3. PayU może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności.
4. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez system PayU, potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta. W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu płatność uzyska status zakończonej (a Sklep zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wpływu środków na rachunek bankowy PayU, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Klienta.
5. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć na rachunek sklepu w ciągu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji.
6. Sklep udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU (np. banku) za pośrednictwem Systemu PayU.
7. Klient Sklepu, po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybrania formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
- w przypadku płatności w drodze przelewu w technologii PayByLink - na stronę internetową banku,
- w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – wygenerowane zostaną odpowiednie dane do przelewu. W tym przypadku Klient powinien dokonać przelewu zgodnego z danymi, które zostały wygenerowane.
8. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku zgodnie z określonymi przez bank zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.

§ 4
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Klient ma możliwość wyboru sposobu realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 powyżej, jednej z poniższych form realizacji zamówienia:
- 1.1. wysyłka towaru na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub poprzez rejestracji w Sklepie;
- 1.2. odbiór osobisty towaru w punkcie odbioru Sklepu Eszteka, mieszczącym się przy ul. Kłeckoskiej 57b w Gnieźnie.
2. Wysyłka towaru, o której mowa w ust. 1.1 powyżej, następuje w terminie do 10 dni od otrzymania przez Eszteka od PayU potwierdzenia zapłaty należności przez Klienta, zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu. Wysyłki są realizowane na terenie Polski.
3. Wysyłka towaru, o której mowa w ust. 1.1 powyżej, może nastąpić w drodze jednej z poniższych form realizacji zamówienia, którą należy wybrać w formularzu zamówienia:
-przesyłki kurierskiej zwykłej
4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego towaru w punkcie odbioru Eszteka, o którym mowa w ust. 1.2 powyżej, Klient otrzyma na wskazany przez siebie zgodnie z § 2 ust. 2 powyżej adres e-mail wiadomość o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru w terminie do 10 dni.
5. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany w zamówieniu, zgodnie z niniejszym regulaminem Sklepu.
6. Przesyłki nadawane są od poniedziałku do czwartku przez współpracujące firmy kurierskie.
7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz wprowadzania do nich zmian. O każdej takiej zmianie zostanie zawarta informacja na stronie internetowej Sklepu.

§ 5
ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22,poz. 271 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od otrzymania towaru, formularza odstąpienia od umowy kupna można pobrać w zakładce Download. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie czternastu dni. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
2. W przypadku gdy kupujący otrzymał towar niezgodny z umową, zastosowanie mają przepisy USTAWY z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.1) (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.)
3. W przypadku reklamacji lub zwrotów a także chęci wysłania innego pisma należy kierować je pocztą polską na adres: Warszawska 22/7 Gniezno.

§ 6
DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez ESZTEKA z siedzibą w Gnieźnie, ul. Warszawska 22/7 w celu realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.
2. Administratorem tych danych jest ESZTEKA (adres siedziby jak wyżej).
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.