Regulamin sklepu ESZTEKA.PL

§ 1

DEFINICJE

W dalszej części Regulaminu wyrażenia pisane wielkimi literami należy rozumieć w sposób określony poniżej:

 1. Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 2. Nabywca” – oznacza osobę, która zawarła na odległość ze Sprzedawcą umowę (w języku polskim) w zakresie nabycia Towaru albo nabyła Bon podarunkowy ESZTEKA.PL za pośrednictwem Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL;

 3. Regulamin” – niniejszy regulamin skleipu internetowego ESZTEKA.PL działającego pod adresem www.eszteka.pl prowadzonego przez Sprzedawcę tj. Firmę ESZTEKADWA Karolina Wierzbicka z siedzibą w Gnieźnie.

 4. Serwis PayU” – oznacza serwis internetowy umożliwiający dokonywanie szybkich płatności (przelewów) internetowych prowadzony przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym;

 5. Sklep Internetowy ESZTEKA.PL” – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.eszteka.pl prowadzony przez Sprzedawcę tj. Firmę ESZTEKADWA Karolina Wierzbicka z siedzibą w Gnieźnie.

 6. Sklep Stacjonarny ESZTEKA.PL” – oznacza: sklep stacjonarny Sprzedawcy „ESZTEKA.PL” znajdujący się przy ul. Słomianka 1 w Gnieźnie;

 1. Sprzedawca” – oznacza Jednoosobową działalność gospodarczą o nazwie ESZTEKADWA Karolina Wierzbicka ul. Kłeckoska 57b/1 Nip: 7842474943 Regon: 361920471 , e-mail:kontakt@eszteka.pl, nr telefonu +48788973399, ze Sprzedawcą można kontaktować się za pomocą w/w danych;

 2. Towar” – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL;

Umowa” – oznacza umowę sprzedaży Towaru na odległość (drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron), zawartą pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy ESZTEKA.PL w ramach swojej działalności gospodarczej. Każdy klient Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych wskazanych w § 1 pkt. V powyżej.

 2. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który określa:

  1. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz klientów Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL, oraz

  2. zasady wykorzystywania Bonów podarunkowych ESZTEKA.PL; oraz

  3. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL przez ich klientów.

3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4.Wszystkie ceny Towarów w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT, o ile jest należny (cena brutto). Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy Towarze w chwili złożenia przez Nabywcę zamówienia. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL oraz wprowadzania do nich zmian. Zmiany cen nie rzutują na Umowy zawarte z Nabywcą przed zmianą cen.

5.Informacje o Towarach w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Nabywcę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Nabywcę.

8. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Nabywcy czy Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru (kolor, proporcje itp.).

9. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym elementy grafiki, układ, znaki towarowe umieszczone w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Ich wykorzystanie może następować wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem bądź po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

10. Wykorzystane w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL wyłącznie w celach informacyjnych.

11. Korzystający ze Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Sklep Internetowy ESZTEKA.PL, w tym w szczególności w treści znajdujące się w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL

12. W ramach Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL, Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania reklam oraz innych treści komercyjnych.

13. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL było maksymalnie bezpieczne. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL

§ 3.

WARUNKI DOSTĘPU DO SKLEPU INTERNETOWEGO ESZTEKA.PL

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL jest wykorzystanie urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL przez klienta Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące szczegółowe wymagania techniczne:

  1. głębia kolorów: 32 bity lub wyższa;

  2. przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari;

  3. włączona obsługa cookies;

3.Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 i 2 powyżej nie będzie mógł umożliwić klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL, w tym złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL ani przeprowadzenia procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizowania zawartej Umowy.

4.Sprzedawca świadczy na rzecz klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

  1. umożliwienie zawierania Umów w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL;

  2. umożliwienie zakładania indywidualnych kont klientów w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL;

  3. wydawanie i realizowanie Bonów prezentowych ESZTEKA.PL;

  4. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL

5. Każdy klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedającego usług wskazanych w ust. 4 pkt b) i d) powyżej.

6.Klient, który korzysta ze Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL, zobowiązany jest do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

  3. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL niezamówionej informacji handlowej;

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;

  5. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL do użytku własnego.

§ 4.

ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia na Towar przyjmowane są poprzez formularz zamówienia dostępny w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL

 2. W celu złożenia zamówienia użytkownik (dalej: „ Klient”) musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Każdy Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL swojego indywidualnego konta.

 3. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.

 4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, stanowiącego ofertę zawarcia Umowy, Klient otrzymuje e-mail od Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte i przedmiot zamówienia jest dostępny w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL Z momentem otrzymania potwierdzenia o dostępności przedmiotu zamówienia w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL dochodzi do zawarcia Umowy. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia na wskazany przez Sklep Internetowy ESZTEKA.PL rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Nabywcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.

 5. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL oraz pod warunkiem zapłaty należności za przedmiot zamówienia przez Nabywcę. W przypadku niedostępności części lub całości Towarów objętych zamówieniem w momencie złożenia zamówienia w magazynie Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL, Nabywca zostanie poinformowany o stanie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczególnych elementów zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania ww. informacji decyzji o jednym z następujących sposobów realizacji zamówienia:

  1. całkowita realizacja zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji do momentu uzupełnienia przez Sklep Internetowy ESZTEKA.PL zamówienia (o ile to możliwe); albo

  2. częściowa realizacja zamówienia oraz odstąpienie od realizacji zamówienia w zakresie Towaru niedostępnego w magazynie Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL; albo

  3. anulowanie całości zamówienia.

§ 5.

PŁATNOŚCI

 1. Płatności na rzecz Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL mogą zostać dokonane:

  1. w formie przelewu internetowego w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line) za pośrednictwem Serwisu Przelewy24;

  2. w formie przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu w inny sposób niż przelew internetowy w technologii PayByLink);

  3. poprzez zapłatę kartą płatniczą;

  4. przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę;

2. Rozliczenie płatności za Towary zamówione w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL odbywa się za pośrednictwem Serwisu Przelewy24. Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za Towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy Przelewy24, która potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zapłaty przez Nabywcę. Serwis Przelewy24 może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Nabywcę, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez Serwis Przelewy24, potwierdzenia dokonania płatności przez Nabywcę. W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu płatność uzyska status zakończonej (a Sprzedawca zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Przelewy24, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Nabywcę. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć na rachunek ESZTEKA.PL w ciągu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji. Sprzedawca udostępnia Nabywcy odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Przelewy24 (np. banku) za pośrednictwem Serwisu Przelewy24.

3. Nabywca po zatwierdzeniu formularza transakcji zawierającego podsumowanie zamówienia (przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ”) i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Serwisu Przelewy24, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

  1. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego;

  2. w przypadku płatności w drodze przelewu w technologii PayByLink - na stronę internetową banku;

  3. w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu Przelewy24 lub ESZTEKA.PL, w tym przypadku Nabywca powinien dokonać przelewu zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego.

4. W celu dokonania płatności Nabywca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez Serwis Przelewy24, płatność może nie zostać zrealizowana.

5. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez klienta systemem BLIK, zamówienie złożone przez klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty klienta przez Sprzedawcę). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez klienta formy płatność kartą, systemem Blik przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.

§ 6.

ODBIÓR I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Nabywca ma możliwość wyboru sposobu odbioru i dostawy zamówienia poprzez wskazanie w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 powyżej, jednej z poniższych form realizacji zamówienia:

  1. wysyłka Towaru na adres wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia lub w ramach rejestracji indywidualnego konta w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL;

  2. odbiór osobisty Towaru w stacjonarnym Sklepie Stacjonarnym ESZTEKA.PL, zlokalizowanym przy ul. Słomianka 1 w Gnieźnie.

2. Wysyłka Towaru, o której mowa w ust. 1. pkt a) powyżej, następuje w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę od Serwisu Przelewy24 potwierdzenia zapłaty należności przez Nabywcę pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane. Wysyłki są realizowane na wyłącznie terenie Polski, Europy, USA oraz Kanady.

3. Wysyłka Towaru, o której mowa w ust. 1. pkt a) powyżej, może nastąpić w drodze jednej z poniższych form realizacji zamówienia, którą należy wybrać w formularzu zamówienia:

  1. przesyłki kurierskiej zwykłej.

W przypadku wyboru przez Nabywcę odbioru osobistego Towaru w Sklepie Stacjonarnym ESZTEKA.PL, o którym mowa w ust. 1. pkt b) powyżej, Nabywca otrzyma na wskazany przez siebie zgodnie z § 4 ust. 2 powyżej adres e-mail wiadomość o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę od Serwisu Przelewy24 potwierdzenia zapłaty należności przez Nabywcę pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane.

4. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany przez Nabywcę w zamówieniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Paczki / palety wysłane przez Sprzedawcę nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.

§ 7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Nabywcy będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, tj. będącemu osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy („Konsument”).

 2. Konsument, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Pouczenie o prawie o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument musi poinformować Sprzedawcę (ESZTEKA.PL z siedzibą przy ul. Kłeckoskiej 57b w Gnieźnie, e-mail: kontakt@eszteka.pl, tel. +48788973399 o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od Umowy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument powinien odesłać lub przekazać zakupiony Towar na adres Sprzedawcy: ESZTEKADWA Karolina Wierzbicka ul. Kłeckoska 57b/1 62-200 Gniezno niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w takim przypadku.

 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8.

RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Towary oferowane w przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL są fabrycznie nowe i oryginalne.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Nabywcy Towaru bez wad.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.

 4. Każdy Towar kupiony w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.

 5. Reklamację można złożyć:

  1. drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: ESZTEKADWA Karolina Wierzbicka ul. Kłeckoska 57b 62-200 Gniezno, z dopiskiem: „Reklamacja”;

  2. doręczyć osobiście do Sklepu Stacjonarnego ESZTEKA.PL ul. Słomianka 1 62-200 Gniezno

6. Nabywca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę Towaru lub przesyłki zawierającej reklamowany Towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Nabywcy o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

8. W razie stwierdzenia przez Nabywcę uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Nabywca sporządził w obecności kuriera (lub sprzedawcy – w przypadku odbioru w Towaru w sklepie stacjonarnym) tzw. protokół szkody.

9. W przypadku, gdy Nabywca nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 11.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL, w tym Nabywców i osób posiadających konto w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL jest ESZTEKADWA Karolina Wierzbicka, adres: ul. Kłeckoska 57b/1 62-200 Gniezno. W sprawie przetwarzania danych osobowych można zawsze zwrócić się do ESZTEKA.PL m.in. poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając maila na adres: kontakt@eszteka.pl

 2. Dane będą wykorzystywane przez firmę ESZTEKA.PL w celu:

1) utrzymania konta w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL (w przypadku założenia takiego konta); (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu);

2) umożliwienia składania zamówień i ich realizacji, obsługi tych zamówień i kontaktów dotyczących zamówień; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer rachunku bankowego);

3) obsługi zgłoszeń, oceny satysfakcji z produktów i usług; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o transakcjach i sposobie dostawy);

4) informowania o i prowadzenia marketingu usług i produktów ESZTEKA.PL

5) tworzenia ofert produktów i usług dedykowanych dla użytkownika, a także do analiz (m.in. statystycznych i dotyczących istotnych cech odbiorców naszych usług i produktów) prowadzonych w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);

6) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);

7) wykonania zobowiązań wobec Nabywcy czy posiadacza konta w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);

8) realizacji obowiązków prawnych ciążących na ESZTEKA.PL, np. w zakresie podatków, jak również w związku ze sprawą, z którą się zwróci do ESZTEKA.PL dany użytkownik np. skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem lub w związku z którą ESZTEKA.PL skontaktuje się z użytkownikiem czy Nabywcą np. udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji czy skargi; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach).

3. ESZTEKA.PL przetwarza dane na następujących podstawach prawnych, w zależności od okoliczności, ponieważ jest to niezbędne do:

1) wykonania umowy, której stroną jest użytkownik – dotyczy to utrzymania konta w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL (w przypadku jego założenia), jak i obsługi każdego ze złożonych przez Nabywcę zamówień, w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO”);

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ESZTEKA.PL – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) kierowania marketingu bezpośredniego, na który dana osoba wyraziła uprzednio zgodę, obejmującego przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług ESZTEKA.PL

4. Dane mogą zostać udostępnione przez ESZTEKA.PL następującym podmiotom:

1) dostawcom usług świadczonych na rzecz ESZTEKA.PL w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL,

2) dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL,

3) podmiotom procesującym płatności online,

4) podmiotom przetwarzającym dane w związku z profilowaniem,

 1. podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe i w zakresie dostawy przesyłek,

 2. organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) ani do organizacji międzynarodowych. W pewnych przypadkach, w szczególności w przypadku korzystania z rozwiązań IT świadczonych z wykorzystaniem serwerów, które mogą znajdować się poza terytorium EOG, ESZTEKA.PL może przekazywać dane osobowe do tzw. państw trzecich. Poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo polskie i europejskie. W związku z tym ESZTEKA.PL przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Masz prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul umownych lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG za pośrednictwem ESZTEKA.PL

6. ESZTEKA.PL będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nią celów, dla których są przetwarzane.

7. ESZTEKA.PL będzie przechowywać dane:

 1. tak długo jak długo istnieć będzie między użytkownikiem, np. Nabywcą a ESZTEKA.PL relacja uzasadniająca takie przetwarzanie w szczególności tak długo, jak utrzymujesz aktywne konto użytkownika w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL czy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku.

 2. dla celów wywiązania się przez ESZTEKA.PL z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) - przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).

8. W związku z tym, że ESZTEKA.PL przetwarza dane osobowe, przysługuje osobom, których dane dotyczą szereg praw, o których mowa poniżej.

9. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z ESZTEKA.PL, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@eszteka.pl.

10. Jeżeli osoba zwróci się do ESZTEKA.PL z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej tożsamości, ESZTEKA.PL może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości. ESZTEKA.PL będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

11. Jeżeli ESZTEKA.PL wykaże, że żądania danej osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, ESZTEKA.PL może:

1) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo

2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

12. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w sklepie internetowym, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy ESZTEKA.PL przetwarza jego dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez ESZTEKA.PL, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania przez ESZTEKA.PL danych, jeżeli nie zostały zebrane od niej. Osoba ma ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

13. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

14. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2) wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;

3) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

4) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

5) cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie jej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania’

6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

15. Osoba, której dane dotyczą nie będzie mogła jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

16. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych przez ESZTEKA.PL, np. gdy:

1) kwestionuje prawidłowość przetwarzanych swoich danych osobowych - w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

2) w jej ocenie przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwia się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3) ESZTEKA.PL nie potrzebuje już jej danych osobowych dla realizacji jej celów, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

 1. wniosła sprzeciw wobec przetwarzania przez ESZTEKA.PL jej danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację - w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych ESZTEKA.PL są nadrzędne wobec podstaw jej sprzeciwu.17. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyła ESZTEKA.PL oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ESZTEKA.PL, jeżeli:

1) przetwarzanie odbywa się na podstawie jej zgody lub na podstawie umowy z nią, a jednocześnie

2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

18. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ESZTEKA.PL W takim przypadku powinna wskazać tę szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania jej danych objętych sprzeciwem.

19. Na skutek sprzeciwu, ESZTEKA.PL zaprzestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że ESZTEKA.PL wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, która wniosła sprzeciw lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a ESZTEKA.PL zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.

 2. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, która ją wyraziła ma prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej narusza postanowienia RODO.

 4. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do utrzymywania konta w Sklepie Internetowym ESZTEKA.PL (np. adres email), dokonywania i realizacji zamówień (dane pozwalające na identyfikację, dane niezbędne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.

 5. ESZTEKA.PL, w celu prowadzenia działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania, tj. analizuje informacje o użytkownikach strony internetowej, w tym Nabywcach i ocenia ich preferencje zakupowe tak, aby przedstawić im ofertę dopasowaną do ich cech lub odpowiadającą – w ocenie ESZTEKA.PL – ich potrzebom i wymaganiom.

§ 12.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy zawartej na odległość. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Konsument może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

6. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 4. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny:kontakt@eszteka.pl.

 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy ESZTEKA.PL korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego ESZTEKA.PL. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Polityka dotycząca plików cookies przyjęta przez ESZTEKA.PL dostępna jest na stronie www.eszteka.pl.

 6. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.eszteka.pl. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym eszteka.pl, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.eszteka.pl.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2018 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

(dane Sprzedawcy)

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

- Data zawarcia umowy/odbioru Towaru

- Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO ESZTEKA.PL

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest ESZTEKADWA Karolina Wierzbicka ul. Kłeckoska 57b/1 62-200 Gniezno, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): kontakt@eszteka.pl, telefon: +48 788 973 399 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@eszteka.pl lub pismo wysłane pocztą na adres: ESZTEKADWA Karolina Wierzbicka ul. Kłeckoska 57b/1 62-200 Gniezno, z dopiskiem „ Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: ESZTEKADWA Karolina Wierzbicka ul. Kłeckoska 57b/1 62-200 Gniezno, z dopiskiem „ Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )

Adresat:

ESZTEKADWA Karolina Wierzbicka ul. Kłeckoska 57b/1 62-200 Gniezno

e-mail: kontakt@eszteka.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp.

Nazwa

Symbol /rozmiar

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

2.

3.

4.

5.


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)

Adres

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej )

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.